فایل word اثر صفحه ي چرخش جريان بر روي احتراق و عملکرد موتورهاي درون سوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر صفحه ي چرخش جريان بر روي احتراق و عملکرد موتورهاي درون سوز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از روشهایی که اثر قابل توجهی روی کاهش مصرف سوخت دارد ، استفاده از صفحه چرخش جریان در راهگاه ورودی هوای موتور میباشد. صفحه چرخش جریان با افزایش چرخش هوا در ورودی موتور باعث کاهش مدت زمان احتراق و مصرف سوخت می شود. در این مقالهاثر صفحه چرخش جریان با قابلیت تغییر زاویه در ورودی راهگاه هوا روی عملکرد موتور ملی EF7 بررسی شده است. در این مطالعهمعادلات حاکم بر مدل سازی که شامل جریان سیال، مدل تلاطم، مدل انرژی، تابع دیوار انتقال حرارت و احتراق و همچنین چرخش جریانو تولید شبکه ی محاسباتی و شرایط مرزی شبیه سازی موتور می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در اتاق ازمون عملکرد موتورتوان، گشتاور، اثر CVVT ،بازده تنفسی، زمانبندی جرقه، بازده حرارتی، مدت زمان احتراق مورد بررسی قرار گرفت.همچنین مصرفسوخت در سیکل رانندگی NEDC مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که توان موتور با بکارگیری صفحه چرخان تغییرینمی کند ولی مدت زمان احتراق کاهش پیدا می کند.

لینک کمکی