فایل word بهبود سيستم هاي توصيه گر مشارکت محور با استفاده از يک روش خوشه بندي ديناميک- فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود سيستم هاي توصيه گر مشارکت محور با استفاده از يک روش خوشه بندي ديناميک- فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در سیستم های توصیه گر مشارکت محور بر اساس سوابق و فعالیت های کاربر و بررسی این رفتارها با کاربران مشابه سیستمسعی می گردد تا لیستی از آیتم های احتمالی مورد علاقه کاربر پیش بینی گردند و با پیشنهاد این لیست به کاربر باعث افزایش تراکنشهای سایت و بهره وری کل سیستم شوند. از طرفی با رشد حجم اطلاعات در این گونه سیستم ها، کاهش چشمگیری درکارایی به وجودخواهد آمد و آنلاین بودن سیستم را دچار مشکل می کند، پس باید با استفاده از یک روش مناسب، سرعت محاسبات را بالا برد. در اینمقاله از یک روش خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی استفاده خواهد شد. مزیت استفاده از خوشه بندی این است که وقتی کهبخواهیم که به یک کاربر چندین آیتم را پیشنهاد بدهیم، به جای اینکه علایق کاربر با تمام کاربران سیستم مقایسه شود و بین آنها،m تا از شبیه ترین افراد پیدا شده و با توجه به علایق آنها، آیتم های مناسبی را پیشنهاد داد، هر کاربر را با خوشه ها مقایسه می کنیم،و با توجه به آن، یک خوشه ی مشابه با کاربر را پیدا کرده و آیتم های مورد علاقه ی کاربران آن را به کاربر جدید پیشنهاد می دهیم.سیستم ما به گونه ای طراحی خواهد شد که خوشه بندی به صورت پویا انجام شود، یعنی با وارد شدن کاربران جدید، و تخصیص آنهابه خوشه ها، نیازی به خوشه بندی مجدد وجود نداشته باشد. پس مزیت اصلی این روش، پویا بودن الگوریتم خوشه بندی استفاده شده می باشد.یکی دیگر از کارهایی که انجام شده، استفاده از روشهای فازی است، چون یک کاربر ممکن است به چندین خوشه، شبیه باشد،در این حالت، با وزن های مختلف، به خوشه های مختلف تخصیص می یابد، لذا در هنگامی که می خواهیم یک آیتم را برای کاربرپیشنهاد دهیم ممکن است آیتم هایی با میزان شباهت بالا درون چند خوشه ی مختلف به کاربر تخصیص یابد. از طرفی خوشه بندیانجام شده، به صورت پویا خواهد بود، و پس از محاسبه ی خوشه ها، با آمدن نمونه ی جدید، از اول خوشه بندی انجام نمی شود، بلکهنمونه به یک خوشه ی شبیه تر تخصیص داده می شود. ترکیبی از ایده های پویا و فازی بودن خوشه ها، منجر به ایجاد یک روشخوشه بندی ترکیبی جدید خواهد شد که نتایج آن با روش های پیشین قابل مقایسه خواهد بود.

لینک کمکی