فایل word مقايسه تطبيقي آجرکاري در دوره سلجوقي با تمرکز بر مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تطبيقي آجرکاري در دوره سلجوقي با تمرکز بر مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

آجر به عنوان عمده ترین و معروفتین مصالح بعد از سنگ و خشت بکار رفته است، ساکنان ایران در طول هزاره ها باکاربرد آجر در بخش های از بنا آشنایی یافته بودند. تزئینات آجرکاری سلجوقیان، از لحاظ تکنیک و تنوع طرح، کمال آن رادر این دوره از معماری ایران نشان می دهند؛ بطوری که پس از سلجوقیان چنین تزئیناتی در نهایت زیبایی و مهارتبی بدیل کمتر یافت شده است. درباره انواع چیدمان های آجری دوره سلجوقی و رگ چین های شاخص آجرکاری این دوره اطلاعاتبسیار ناچیزی موجود است و هنوز آن طور که درخور این هنر گرانمایه است به آن پرداخته نشده است. آجرکاری مسجد جامعارومیه و مسجد جامع اصفهان، از معماری های مهم و ارزشمند دوره خود می باشند که از زیبایی مختص به خود برخوردارند.هدف از این پژوهش بررسی نقوش آجرکاری مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع ارومیه و تطبیق آنها با هم می باشد. این تحقیقبا مطالعه از طریق بررسی و تحقیقات انجام شده گردآوری شده است و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشانمی دهد که آجرکاری در مسجد جامع ارومیه شباهت زیادی با مسجد جامع اصفهان دارد، اما تزئینات در مسجد جامع اصفهاندر این دوره بیشتر از مسجد جامع ارومیه می باشد.

لینک کمکی