فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر بلا تکليفي و تمايز يافتگي بانوان داراي سوءمصرف مواد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر بلا تکليفي و تمايز يافتگي بانوان داراي سوءمصرف مواد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تحمل ناپذیری بلا تکلیفی و سخت رویی بانوان دارای سوءمصرف مواد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمامی بانوانی عضو مراکز درمان سوء مصرف مواد که حدود 300 نفر درمانجو بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند و برنامه آموزش مهارتهای زندگی در 10 جلسه روی گروه آزمایش اجرا گردید. داده ها پژوهش با استفاده از مقیاس های سخت رویی کوباسا و همکارانش (1979) و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)فریستون و همکاران( (1994 پیش از شروع مداخله آموزشی و پس از آن از افراد هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رو ش تحلیل کواریانس در نرم افزار spss نسخه 23 انجام گرفت. یافته های تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش تحمل پذیری بلا تکلیفی((p< 0/05 و افزایش میزان سخت رویی((p< 0/05 درمانجویان شد. نتیجه گیری: برنامه آموزش مهارتهای زندگی از طریق افزایش تحمل پذیری بلا تکلیفی ، سخت رویی و تمایز یافتگی می تواند سلامت روانی مددجویان را بهبود بخشد.

لینک کمکی