فایل word اثر بخشي افزودن برچسب هاي نيکوتين به داروهاي معمول بيماران آلزايمر جهت تاثير روي حافظه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي افزودن برچسب هاي نيکوتين به داروهاي معمول بيماران آلزايمر جهت تاثير روي حافظه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثر بخشی افزودن برچسب های نیکوتین به داروهای معمول بیماران آلزایمر در بهبود حافظه بیماران بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل همه ی سالمندان مبتلا به آلزایمر خانه سالمندان شهریار است. گروه نمونه مشتمل بر 30 سالمند مبتلا به آلزایمر است که به تصادف در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. آزمون به کار گرفته شده در پژوهش آزمون وضعیت ذهنی است که این ابزار از ابزارهای رایج برای تشخیص و غربالگری دمانس است . داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نمرات حافظه شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. بنابراین افزودن برچسب نیکوتین به داروهای معمول در شرکت کنندگان گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتری بر حافظه سالمندان مبتلا به آلزایمر داشته است.

لینک کمکی