فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر پذيرش اجتماعي در دانش آموزان دختر دوره اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر پذيرش اجتماعي در دانش آموزان دختر دوره اول :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان (دوره اول) شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 28 دانش آموز دختر بود که به روش تصادفی مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. برای سنجش متغیر پذیرش اجتماعی از پرسشنامه مارلو – کراون استفاده شد. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه دو ساعته آموزش مهارت های اجتماعی دیدند و سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از یک ماه از هر دو گروه آزمون پیگیری به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیری (انکوا) استفاده شد. نتایج پیگیری نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش پذیرش اجتماعی در دانش آموزان گروه آزمایش گردید.

لینک کمکی