فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي خود تنظيمي و مهارت هاي ارتباطي بر ميزان عزت نفس زنان خانه سلامت سازمان بهزيستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي خود تنظيمي و مهارت هاي ارتباطي بر ميزان عزت نفس زنان خانه سلامت سازمان بهزيستي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي خود تنظيمي و مهارت هاي ارتباطي بر ميزان عزت نفس زنان خانه سلامت سازمان بهزيستي شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان ساکن در خانه سلامت وابسته به بهزیستی شهر کرمانشاه در سال 1395-1396 بود که تعداد آنها 124 نفر بود. با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 45 نفر از زنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش 15) نفر) و یک گروه کنترل 15) نفر) قرار گرفتند. دو گروه آزمایش بصورت مجزا تحت برنامه های آموزش مهارت های خود تنظیمی و مهارت های ارتباطی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پر س شنامه عزت نفس کوپر ا سمیت ا ستفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. برای تحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس ا ستفاده شد. نتایج ن شان داد، آموزش مهارت های خود تنظیمی بر میزان عزت نفس زنان خانه سلامت سازمان بهزیستی اثربخش است. همچنین نتایج نشان داد، آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان عزت نفس زنان خانه سلامت سازمان بهزیستی اثربخش است.

لینک کمکی