فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش خودادراکي و سرسختي روانشناختي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش خودادراکي و سرسختي روانشناختي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش خودادراکي و سرسختي روانشناختي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر اهواز انجام شد. بدین منظور با استفاده از طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان دختر و نمونه گیری در دسترس، 40 نفر انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس خودادراکی(هارتر، (1982 و پرسشنامه سرسختی روانشناختی (اهواز، (1374 به عنوان پیش آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت شش جلسه آموزش مهارتهای زندگی دریافت کردند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای مقایسه پس آزمون هر دو گروه از روش تحلیل کوواریانس چند عاملی (مانکوا) و یک عاملی (آنکوا) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش خوادراکی و سرسختی روانشناختی موثر است. نتایج پیگیری بیانگر ماندگاری اثر متغیر مستقل می باشد.

لینک کمکی