فایل word اثربخشي داستان گويي ديجيتال بر يادگيري دانش آموزان در کلاس درس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي داستان گويي ديجيتال بر يادگيري دانش آموزان در کلاس درس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف : هدف از ارائه این مقاله ،بررسی و تبیین اهمیت و جایگاه موثر فناوری قصه گویی دیجیتال در کلاس درس می باشد. روش : در این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.بحث و نتیجه گیری : به کارگیری فناوری های جدید در سیستم های آموزشی مانند دوربین های دیجیتال ،کامپیوترهای شخ صی،ا سکنر و نرم افزار در سرا سرجهان افزایش یافته ا ست.تاثیر فناوری های جدید در زمینه های آموز شی اغلب مثبت بوده چون فناوری های جدید درزمینه های آموزشی اغلب مثبت بوده چون فناوری های جدید به معلمان این فرصت را داده اند تا دانش و مهارت خود را افزایش دهند می توان گفت انعطاف ،تنوع و د ستر سی آ سان سه ویژگی برج سته ی ق صه های دیجیتالی به شمار می آیند. یافته های این تحیق ن شان می دهند که دا ستان گویی دیجیتال ابزار قدرتمندی برای ادغام پیام های آموزشی با فعالیت های یادگیری برای ایجاد تعاملل بیشتر و محیط های یادگیری برای ایجاد تعامل بیشتر و محیط های یادگیری هیجان انگیز است.

لینک کمکی