فایل word اثربخشي درمان شناختي- رفتاري (CBT) بر شادکامي و بهزيستي روانشناختي در افراد داراي سوء مصرف مواد (معتادين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان شناختي- رفتاري (CBT) بر شادکامي و بهزيستي روانشناختي در افراد داراي سوء مصرف مواد (معتادين) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش اثربخشی درمان شناختی- رفتاری ( CBT)بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای سوء مصرف مواد (معتادین) انجام گرفته ا ست. روش تحقیق اثربخ شی و به روش نیمه آزمای شی با پیش آزمون و پس آزمون و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه بسته پاسخ بوده و کلیه افراد دارای سو مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر کرمانشاه در سال 1395 است. با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار می گیرند. گروه آزمایشی 15) نفر) و گروه کنترل نیز (15) نفر بود. سپس پرسشنامه های روانشناختی ریف، پرسشنامه شادکامی آکسفورد در بین افراد گروه آزمایش و کنترل توزیع شد. جهت سنجش نرمال بودن داده های مورد استفاده از آزمون کولموگروف- ا سمیرنوف ا ستفاده شد. برای برر سی فر ضیات پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس ا ستفاده شد. در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درمان شناختی – رفتاری بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی افراد دارای سوء مصرف مواد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی