فایل word ارزيابي رابطه ي پايبندي مذهبي با انضباط اجتماعي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي رابطه ي پايبندي مذهبي با انضباط اجتماعي دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین پایبندی مذهبی با انضباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زنجان انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش به روش نمونه گیری ساده شامل 295 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زنجان میباشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انضباط اجتماعی (عبدی، (1389، و پرسشنامه پایبندی مذهبی (جان-بزرگی، (1378 استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش نیز، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل کمک گرفته شد.یافته های پژوهش نشان میدهد که بین پایبندی مذهبی با انضباط اجتماعی رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد. همچنین دیگر یافته ها نشان میدهد سطح پایبندی مذهبی برخلاف متغیر انضباط اجتماعی در بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری دارد.

لینک کمکی