فایل word ارزيابي وضعيت سواد سلامت در کارکنان دانشکده پيراپزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت سواد سلامت در کارکنان دانشکده پيراپزشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف سنجش و ارزشیابی سطح سواد سلامت در کارکنان دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه صورت پذیرفت . مطالعه حاضر به شیوه توصیفی از نوع پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 1397 بود که از این تعداد 50 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی سواد سلامت بود. نتایج یافته ها نشان داد که سواد سلامت کارکنان در محدوده ی متوسط بود. میانگین امتیاز کلی سواد سلامت در کارکنان دانشکده پیراپزشکی110/32بود. همچنین میانگین امتیاز ابعاد سواد سلامت به ترتیب در بعدخواندن 8/57دربعددسترسی 23/82دربعدفهم ودرک 12/33دربعدارزیابی سوادسلامت 8/84ودربعدتصمیم گیری و رفتارسوادسلامت 27/27 بود که از این میان، بعد تصمیم گیری بیشترین میانگین و انحراف معیار را به خود اختصاص داد. همجنین ارتباط آماری معنی داری بین نمره کلی سلامت عمومی با تاهل، جنسیت ، سطح تحصیلات و سن یافت نشدP<0/05بین سابقه ی خدمت و امتیاز نمره سواد سلامت ارتباط آماری معنی داری وجود داشتP<0/05 و افراد دارای سابقه ی خدمت بیشتر، نمره ی سواد سلامت بیشتری داشتند

لینک کمکی