فایل word اصول تربيت کودکان عقب مانده از منظر تربيت اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصول تربيت کودکان عقب مانده از منظر تربيت اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی فایل word اصول تربيت کودکان عقب مانده از منظر تربيت اسلامي به منظور بهره یابی از اصول آن در نظام تربیتی بوده است. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. در مراحل انجام پژوهش ابتدا توصیف فایل word اصول تربيت کودکان عقب مانده از منظر تربيت اسلامي بیان شده است. و سپس به تحلیل یافته های تربیتی بر اساس اصول یاد شده انجام شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که کرامت مندی انسان یکی از اصولی است که در تربیت کودکان عقبمانده رعایت میشود که بر اساس کرامتمندی انسان است که خداوند برای انسان در اساس انسان بودنش؛ بهره وریهایی را فراهم آورده که مایه ی امتیاز او از غیر انسان است و به سبب آن؛ وی را بزرگوار و مکرم داشته است. اصل عزت ناظر به این ویژگی است که باید انسان مکرم را عزیز داشت و مایه های عزت نفس او را فراهم آورد. برخورداری انسان از فطرت مشترک و خصوصیات متفاوت، آزاد و مختار بودن انسان، عادلانه بودن نظام تربیتی اسلام، ضرورت احترام به حقوق دیگران در تعلیم و تربیت را میتوان از اصول تربیت کودکان عقب افتاده ذهنی و جسمی که در اسلام در اولویت قرار داده شده است. بدینسان بیان شد که بر اساس اصول یاد شده اقداماتی که در عمل لازم میآیید بیان شد. یافته های پژوهش نشان میدهد که در نظام تربیتی اسلام بین کودکان عقبافتاده ذهنی و جسمی با سایر کودکان هیچ تفاوتی قایل نشده است. و تکالیف که اسلام برای افراد تعیین کرده است متناسب با تواناییهای افراد میباشد بنابراین برای کودکان عقب مانده به نسبت توانایی ها، تکالیف کمتری در نظر گرفته شده است.

لینک کمکی