فایل word الگويابي معادلات ساختاري تاثير هوش اخلاقي کارکنان بر کيفيت زندگي کاري(مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگويابي معادلات ساختاري تاثير هوش اخلاقي کارکنان بر کيفيت زندگي کاري(مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان در مجتمع مس سرچشمه بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1398 به 2376 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان (1970)، نمونه ای به حجم 331 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر واحد ونیز کارکنان مربوطه مشخص شده است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که: هوش اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر مستقیم ومعناداری دارد.

لینک کمکی