فایل word بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پايه دوازدهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پايه دوازدهم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه دوم شهر اهواز بود. نمونه این پژوهش شامل 30دانش آموز از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی تقسیم شدند. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و دوره پیگیری بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه اضطراب امتحان (ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکن، (1375 بود. برای اجرا، در ابتدا، از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند و سپس ازهر دو گروه پس آزمون گرفته شد. و یک ماه بعد مرحله پیگیری انجام گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری(مانکوا) و تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکوا) صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه دوم شهر اهواز موثر می باشد و این نتیجه در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.

لینک کمکی