فایل word بررسي اثربخشي مداخله مبتني بر شفقت به خود بر سازگاري زناشويي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي مداخله مبتني بر شفقت به خود بر سازگاري زناشويي زوجين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word بررسي اثربخشي مداخله مبتني بر شفقت به خود بر سازگاري زناشويي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد در پاییز 1397 بود. پس از نمونه گیری در دسترس داوطلبانه تعداد 30 زوج انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه (یک آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. گروه آزمایش مداخله شفقت به خود را دریافت کردند ولی گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند؛ ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) بود. مداخله به شکل زوجی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد و داده ها با استفاده از طریق تحلیل کوواریانس یکراه ه تحلیل شد. یافته ها حاکی از اثرگذاری مداخله مبتنی بر شفقت بر سازگاری زوجین بود. لذا می توان از این مداخله به عنوان مداخله موثر برای سازگارتر شدن زوجین استفاده کرد

لینک کمکی