فایل word بررسي تاثير امنيت رواني بر تمايل جنسي و نگرش جنسي در بين جوانان شهرستان سيرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير امنيت رواني بر تمايل جنسي و نگرش جنسي در بين جوانان شهرستان سيرجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه امنیت روانی و تمایل جنسی و نگرش جنسی در بین جوانان شهرستان سیرجان انجام گردیده است. این پژوهش ازنظر روش توصیفی ازنوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بوده است جامعه پژوهش شامل کلیه جوانان شهرستان سیرجان به تعداد 6665نفر بوده که ازاین تعداد 364 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده که تعداد342 پرسش نامه تکمیل و بی نقص جمع آوری گردیده که از در آن روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است.جهت جمع آوری اطلاعات از و پرسشنامه امنیت روانی مازلو و پرسش نامه تمایل جنسی هالبرت و پرسش نامه نگرش جنسی بشارت شامل:(دانش جنسی آن هوپر1992 و نگرش جنسی خوشابی و والایی(1379 استفاده گردیده است.نتایج این پژوهش نشان دادند که بین امنیت روانی و تمایل جنسی و نگرش جنسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی