فایل word بررسي تاثير باورهاي ارتباطي و انضباط اجتماعي بر ترس از شکست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير باورهاي ارتباطي و انضباط اجتماعي بر ترس از شکست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل word بررسي تاثير باورهاي ارتباطي و انضباط اجتماعي بر ترس از شکست در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه جنوبشرق رفسنجان در سال 1395 میباشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه جنوبشرق شهرستان رفسنجان میباشد که تعداد آنها 124نفر میباشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه 103 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. نتایج نشان داد باورهای ارتباطی بر ترس از شکست تاثیر معکوس و انضباط اجتماعی بر ترس از شکست تاثیری ندارد. بنابراین پیشنهاد میشود از طریق مشارکت کارکنان در جلسات و کارگاه های آموزشی مهارتهای ارتباطی آنان تقویت شود و همچنین روش و شیوه انجام وظایف، اصول انجام امور مشخص و مدون باشد تا احساس ترس از شکست و عدم موفقیت در امور توسط کارکنان کاهش یابد.

لینک کمکی