فایل word بررسي تاثير تعارض کار – خانواده بر سرمايه گذاري هاي سازماني با نقش ميانجي تعادل سازماني(مورد مطالعه: شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تعارض کار – خانواده بر سرمايه گذاري هاي سازماني با نقش ميانجي تعادل سازماني(مورد مطالعه: شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تعارض کار – خانواده بر سرمایه گذاری های سازمانی با نقش میانجی تعادل سازمانی در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه انجام شده است. به همین منظور و برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز پژوهش یک پرسشنامه مشتمل بر 25 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین 205 نفراز کارکنان در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه توزیع وتکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. تعداد کل کارکنان 442 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 205 نفر انتخاب شدند. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.774 مورد تایید قرار گرفت. سپس فرضیه های پژوهش به روش مدل معادلات ساختاری بررسی گردید. بدین منظور با بهره گیری از رویکرد دو مرحله-ای مدلسازی معادلات ساختاری، ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، برازش مناسب مدل پیشنهاد شده برای اندازه گیری این متغیرها بررسی و تایید شد. پس از تایید مدل اندازه گیری، در مرحله دوم مدل ساختاری جهت بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهش و همچنین آزمون فرضیه های پیشنهاد شده بکار گرفته شد که با توجه به نتایج مدل معادلات ساختاری برازش مناسب مدل پیشنهادی تایید گردید. بر اساس نتایج این پژوهش می توان تاثیر معنادار تعارض کار – خانواده بر سرمایه گذاری های سازمانی با نقش میانجی تعادل سازمانی در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را تائید نمود.

لینک کمکی