فایل word بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر يادگيري سازماني در کارکنان دانشگاه پيام نور استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر يادگيري سازماني در کارکنان دانشگاه پيام نور استان کردستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان پرداخته شده است. جامعه آماری شامل 280 نفر کارمند می باشد که از این تعداد 100 نفر به صورت در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش زمینهیابی می باشد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه فناوری اطلاعات قاسمی (1391) و یادگیری سازمانی نیف و همکاران (1990) استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای پرسشنامه فناوری اطلاعات (0/88) و پرسشنامه یادگیری سازمانی0/91 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق در مورد فرضیه های پژوهش نشان داد که بین فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی