فایل word بررسي تاثير مبادله رهبر - عضو بر اثر بخشي سازماني با توجه به نقش ميانجي يادگيري سازماني کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مبادله رهبر - عضو بر اثر بخشي سازماني با توجه به نقش ميانجي يادگيري سازماني کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مبادله رهبر – عضو بر اثربخشی سازمانی از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر رفسنجان میباشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش رفسنجان میباشد که تعداد آنها 120 نفر میباشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه 80 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و PLS انجام شده است. نتایج حاکی از وضعیت مطلوب و معنادار بین متغیر مبادله رهبر-عضو، یادگیری سازمانی و اثربخشی سازمانی و نیز وجود تاثیر مثبت و معنادار مبادله رهبر- عضو بر اثربخشی سازمانی و تاثیر غیرمستقیم مبادله رهبر- عضو بر اثربخشی سازمانی از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر رفسنجان است.

لینک کمکی