فایل word بررسي تاثير ميزان جستجو و شدت استفاده از رسانه اجتماعي اينستاگرام بر روي خريد ناگهاني از اين رسانه، مورد مطالعه: شرکت تشريفات کوکولاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ميزان جستجو و شدت استفاده از رسانه اجتماعي اينستاگرام بر روي خريد ناگهاني از اين رسانه، مورد مطالعه: شرکت تشريفات کوکولاين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در دهه اخیر شبکه های اجتماعی در سراسر جهان در برقراری ارتباطات چندگانه بین انسانها و سازمانها به محبوبیت فزاینده ای دست یافته اند. در این میان معرفی شبکه های اجتماعی شرکتها را قادر ساخته است از روش های جدید ارتباطی برای ارتباط با همکاران و مشتریان خود استفاده نمایند. این مطالعه برای پاسخگویی به این پرسش شکل گرفته است که تاثیر میزان جستجو و شدت استفاده از رسانه اجتماعی اینستاگرام بر روی خرید ناگهانی از این رسانه به چه میزان می باشد و روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته، توصیفی – پیمایشی است. از نظر نوع، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است، زمان انجام تحقیق نیمسال اول 1397 و قلمروی زمانی توزیع و جمع آوری پرسشنامه اردیبهشت ماه 1397 بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان آنلاین شرکت تشریفات کوکولاین است که تعدادآنها نامحدود می باشد. حجم نمونه بالغ بر 384 نفر محاسبه گردیده است جهت گردآوری اطلاعات در زمینه ی مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه ی جهانی اطلاعات استفاده شده است و به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. داده ها و اطلاعات تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از جداول و نمودارهای مناسب ارائه شد، در قدم اول برای سنجش نوع نرمال بودن وضعیت توزیع داده های تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده شده که نشان داد کلیه برازش های کولموگروف – اسمیرنوف در سطح معنی داری کمتر از 0,05 هستند یعنی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نبودند. سپس برای سنجش میزان تاثیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از آزمون معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS استفاده گردید که سطح معنی داری متغیر های تحقیق نشان داد برای برخی فرضیات در سطح قابل قبول (sig = 0,000) بدست آمده است که گواه از وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق داشت.

لینک کمکی