فایل word بررسي تاثير نيازهاي روانشناختي بر طلاق عاطفي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نيازهاي روانشناختي بر طلاق عاطفي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف رابطه طلاق عاطفی با دینداری زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد انجام پذیرفت. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد 709) نفر) و نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 198 نفر از زوجین مطالعه شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1988) و نیازهای روانشناختی ویلیام گلاسر (1925) بودند. نتایج پژوهش نشان داد، بین طلاق عاطفی با تمام مولفه های نیازهای روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. ولی تفریح 0/521، آزادی 0/173 و عشق 0/133 به صورت معکوس، طلاق عاطفی را پیش بینی میکنند.

لینک کمکی