فایل word بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه(پایه دهم) شهر بوکان بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و سلامت اجتماعی کییز بودند. داده ها با همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با سلامت اجتماعی و مولفه های آن همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد.سلامت اجتماعی و مولفه های آن بر اساس میزان و نوع استفاده از اینترنت متفاوت است

لینک کمکی