فایل word بررسي رابطه بين تصوير سبز شرکت با رضايت سبز مشتري و قصد تبليغ دهان به دهان (مورد مطالعه : مشتريان لوازم خانگي امرسان در شهر اهواز )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين تصوير سبز شرکت با رضايت سبز مشتري و قصد تبليغ دهان به دهان (مورد مطالعه : مشتريان لوازم خانگي امرسان در شهر اهواز ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تصویر سبز شرکت با رضایت سبز مشتری و قصد تبلیغ دهان به دهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان لوازم خانگی امرسان در شهر اهواز بودند که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ بدست آمد. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart - pls به منظور تجزیه و تحلیل دادها، استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تصویر سبز با رضایت سبز رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین تصویر سبز با تبلیغات دهان به دهان ارتباط مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر آن رابطه بین رضایت سبز و تبلیغات دهان به دهان تایید شد. در ادامه نیز نتایج تحقیق نشان از تایید نقش میانجی رضایت سبز داشت.

لینک کمکی