فایل word بررسي رابطه بين شادابي سازماني و تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين شادابي سازماني و تعهد سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه بخش عمده زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود. شادابی سازمان می تواند یک عنصر الزامی برای کسب و کار، حفظ مشتریان، تقویت برداشت های بیرونی از کسب و کار و نام تجاری، جذب و حفظ کارکنان با استعداد و نیز کمک به ایجاد یک مزیت رقابتی باشد. گردش امور زندگی، وابسته به سازمان ها و پیشرفت و بقای جامعه تابع کار وعملکرد موثر آنهاست (علاقه بند .(21:1393 یکی از مشکلات سازمان ها،بعضا0 عدم احساس تعلق و وفاداری (تعهد سازمانی) مدیران و کارکنان به سازمان متبوع خود می باشد. غیبت کارکنان و عدم حضور مفید و مستمر آنها در سازمان در کنار ترک خدمت، یکی از مسائل مهمی است که نتیجه نارضایتی از شغل یا سازمان و نداشتن تعهد سازمانی و التزام به مبانی آن تلقی می شود، و به عنوان یک واکنش منفی رفتاری، هم انگیزه، روحیه، رضایت و کارایی افراد و هم بهره وری و اثربخشی سازمان را به خطر می اندازد. هدف از این پژوهش، فایل word بررسي رابطه بين شادابي سازماني و تعهد سازماني کارکنان در دستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد. این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان انجام گردیده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 374 نفر انتخاب شده اند که از نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه شادابی سازمانی و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شده است. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده، از انواع آماره های توصیفی و همینطور انواع آماره های استنباطی استفاده شده است و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین شادابی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

لینک کمکی