فایل word بررسي رابطه بين مديريت استعداد با عملکرد شغلي و اعتماد سازماني دبيران دوره متوسطه دوم شهرستان ايذه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين مديريت استعداد با عملکرد شغلي و اعتماد سازماني دبيران دوره متوسطه دوم شهرستان ايذه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل word بررسي رابطه بين مديريت استعداد با عملکرد شغلي و اعتماد سازماني دبيران دوره متوسطه دوم شهرستان ايذه بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم شهرستان ایذه که تعداد آنها 1219 نفر بود. حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان (1970) 275 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه 20 سوالی مدیریت استعداد اوهلی (2006) با ضریب روایی 0263 و پایایی 0 / 85، پرسشنامه 30 سوالی اعتماد سازمانی زتومکا (2002) با ضریب روایی 0 / 80 و پایایی 0 / 88، و پرسشنامه 15 سوالی عملکرد شغلی پاترسون (1990) بود. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان، کالموگرف اسمیرنوف و تحلیل واریانس چند متغیره(ماتوا) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، همبستگی مثبت و معناداری بین مدیریت استعداد با عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی در بین دبیران دوره متوسطه دوم شهرستان ایذه مشاهده شد. بین مولفه های کشف استعداد، توسعه استعداد، ارزیابی و تطبیق استعداد و نگهداشت استعداد با عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.F مشاهده شده تنها تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات معلمان در مورد مدیریت استعداد، عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با توجه به متغیرهای جنس، تحصیلات، سابقه کار تفاوت معناداری قابل مشاهده نیست

لینک کمکی