فایل word بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با مشارکت سازماني معلمان دوره ابتدائي شهرستان بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با مشارکت سازماني معلمان دوره ابتدائي شهرستان بهبهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با مشارکت سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان بهبهان صورت گرفت. از میان معلمان آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 1395-1396 مشغول به کار بودند تعداد 274 نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. از دو پرسشنامه هوش فرهنگی و پرسشنامه مشارکت سازمانی کارکنان برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی (0/72) و ضریب پایایی مشارکت سازمانی (0/74) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نتایج ذیل بدست آمده است: که هوش فرهنگی و مولفه های آن مشارکت سازمانی ارتباط مثبت معناداری دارد، به این معنا که وجود هوش فرهنگی باعث می شود که کارکنان از مشارکت بالایی برخوردار باشند و این برای بهبود و اثربخشی و تحقق اهداف کارکنان می تواند موثر واقع گردد.

لینک کمکی