فایل word بررسي رابطه رهبري اخلاقي و سکوت سازماني با توانمند سازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نيمروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه رهبري اخلاقي و سکوت سازماني با توانمند سازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نيمروز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر فایل word بررسي رابطه رهبري اخلاقي و سکوت سازماني با توانمند سازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نيمروز میباشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی و همبستگی میباشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نیمروز میباشند که تعداد آنها برابر 750 نفر میباشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق ای جدول تعداد نمونه آماری برابر 256 بدست آمده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. آزمونهای روایی و پایایی این پرسشنامه ها انجام گرفتهاند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونهای پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد رهبری اخلاقی(روابط بین فردی رهبری اخلاقی، الگو بودن رهبری اخلاقی و عمل گرایی رهبری اخلاقی) و ابعاد سکوت سازمانی (عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل فردی) با توانمند سازی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نیمروز رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی