فایل word بررسي رابطه سبک تفکر و اثربخشي آموزشي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سبک تفکر و اثربخشي آموزشي معلمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش، رابطه سبک تفکر معلمان و اثربخشی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان پژوهش 105 معلم و 150 دانش آموز مدارس ابتدایی شهر بهبان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ و مقیاس های اثربخشی آموزشی کلاس از دید معلم و اثربخشی آموزشی کلاس از دید دانش آموز بودند. برای بررسی روایی مقیاسها از روش تحلیل عامل و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید. نتایج نشان دهنده روایی و پایایی قابل قبول مقیاس ها بود. به منظور بررسی پژوهش از رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد، سبک تفکر قضاوتی سبک غالب تفکر معلمان بود. هر سه سبک تفکر با اثربخشی آموزشی کلاس درس رابطه مثبت و معنادار داشتند. سبک تفکر قانون گذارانه و سبک تفکر اجرایی توانستند پیش بین مثبت و معنادار اثربخشی آموزشی کلاس باشند اما سبک تفکر قضاوتی نتوانست پیش بین معنادار اثربخشی آموزشی باشد. این مساله بیانگر نقش سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس درس بود.

لینک کمکی