فایل word بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مدیریت دانش نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. عوامل زیادی از جمله فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر گذار است. لذا هدف پژوهش تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش است. مواد و روش ها: مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی حاضر در سال 1397 انجام شد. جهت انجام پژوهش 322 نفر از کارکنان 53 مدرسه در شهرستان سبزوار به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و محقق ساخته مدیریت دانش استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج آزمون سایر اهداف نشان داد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی )قبیله، بازار، ادموکراسی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین فرهنگ سازمانی بوروکراتیک و مدیریت دانش رابطه منفی و معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین ابزار های استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها محسوب می شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانش در سازمان های آموزشی سبزوار باید به نحوی باشد که فرهنگ سازمانی قبیله و فرهنگ سازمانی ادهوکراسی نسبت به سایر فرهنگ ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی