فایل word بررسي رابطه ميان سبک هاي تصميم گيري مديران و بهره وري در مدارس متوسطه دوم شهرستان بجنورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان سبک هاي تصميم گيري مديران و بهره وري در مدارس متوسطه دوم شهرستان بجنورد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق فایل word بررسي رابطه ميان سبک هاي تصميم گيري مديران و بهره وري در مدارس متوسطه دوم شهرستان بجنورد می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است . مسئله تحقیق این است که آیا رابطه ای بین سبک های تصمیم گیری مدیران و بهره وری در مدارس متوسطه دوم شهرستان بجنورد وجود دارد که این موضوع در قالب فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بیان شده است. جامعه آماری پژوهش 100 نفر از کارکنان می باشد که با روش نمونه گیری طبقه ای ،نمونه مناسب با استفاده از جدول گرجسی و مورگان1 به حجم 80 نفرانتخاب گردید و با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد(سبک های تصمیم گیری مدیران و بهره وری )مورد بررسی قرار گرفت و از روش آلفای کرونباخ دارای ضریب همبستگی %81استفاده شد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های آماری (رسم جدول فراوانی ،درصد فراوانی،نمودارها)و همچنین از آمار استنباطی (جداول افقی،آزمون همبستگی پیر سون وآزمون فرید من)استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری براورد شده که برابر 0,05می باشد همبستگی بین سبک های تصمیم گیری مدیران و بهره وری در مدارس متوسطه دوم شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.

لینک کمکی