فایل word بررسي رابطه هوش عاطفي و خلاقيت در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش عاطفي و خلاقيت در دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش عاطفی و خلاقیت دانش آموزان شهرستان بهبهان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان مدارس شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 97-96 تشکیل تشکیل می دادند که تعداد 340 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه از راه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوش هیجانی (عاطفی) بار–آن و خلاقیت عابدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازهمبستگی پیرسون و t گروه های مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هوش عاطفی با خلاقیت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. و از بین مولفه های هوش عاطفی مولفه ی خودمدیریتی با خلاقیت رابطه ی معناداری دارد. بین دانشآموزان دختر و پسر از نظر هوش عاطفی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجهگیری: به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که بین هوش عاطفی و خلاقیت در دانش آموزان شهرستان بهبهان رابطه معنیدار وجود دارد.

لینک کمکی