فایل word بررسي رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني کارکنان بيمه سلامت استان خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني کارکنان بيمه سلامت استان خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است. لذا پژوهش حاضر با هدف فایل word بررسي رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني کارکنان بيمه سلامت استان خراسان جنوبي و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی 70) نفر) میباشد لذا با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری در دسترس تعداد 59 نفر به عنوان نمونه تعیین اما برای جلوگیری از مشکلات افت آزمودنی 70 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های یادگیری سازمانی نیف و همکاران (1990)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) بوده که پایایی پرسشنامه های با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/79 و 0/78به دست آمد ضمنا داده ها با آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی (R=0/325) کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد وضمنا یادگیری سازمانی قادر است تغییرات تعهد سازمانی را پیشبینی نماید. همچنین بین ابعاد چشمانداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان و ساختار سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. نتیجهگیری: یافته ها بیانگر این است که بین یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی