فایل word بررسي سيستم يادگيري الکترونيکي و پيامدهاي آن با در نظر گرفتن نقش ميانجي سازگاري ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: شرکت قند اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سيستم يادگيري الکترونيکي و پيامدهاي آن با در نظر گرفتن نقش ميانجي سازگاري ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: شرکت قند اصفهان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی سیستم یادگیری الکترونیکی و پیامدهای آن با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری ادراک شده کارکنان در شرکت قند اصفهان می باشد. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کتابخانه ای و پیمایشی است. از نظر هدف کاربردی، از نظر زمانی مقطعی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی و از نظر فرآیند اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت قند اصفهان است که تعداد آنها 700 نفر می باشد، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد نجمال اسلام (2016) مشتمل بر تعداد 25 گویه و بر اساس طیف لیکرت می باشد که در بین نمونه 248 نفری که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و به کمک فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران انتخاب شدند، توزیع وتکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه پژوهش با دریافت نظرات تنی چند از اساتید گروه مدیریت و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تک تک متغیرها و مقدار 0.749 برای کل متغیرهای پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج کلی حاصل از فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش، موید و نشانگر تایید کلی فرضیه های پژوهش می باشد لذا شواهدی بر رد فرضیه های اصلی و فرعی وجود نداشت.

لینک کمکی