فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و علل خانوادگي آن در دانش آموزان مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و علل خانوادگي آن در دانش آموزان مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل word بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و علل خانوادگي آن در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر صایین قلعه میپردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مقاطع ابتدایی شهر صایین قلعه بودند. برای تعیین حجم نمونه به جدول کرجسی مورگان مراجعه شد از 703دانش آموز، تعداد 250دانشآموز(125پسر، 125دختر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی و طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم پرسشنامه راتر(والدین) بود. در سطح آمار توصیفی از فراوانی درصد فراوانی و میانگین انحراف معیار و واریانس استفاده شد و در سطح آمار استنباطی از آنوا استفاده گردید. از لحاظ ابتلا به اختلالات رفتاری؛ ، 23دانش آموز(9/2درصد ) دارای اختلالات رفتاری بودند. از کل دختران تعداد13 نفر و از همان تعداد دانش آموز پسر 10 نفر به اختلالات رفتاری مبتلا بودند. نتایج نشان داد که بین میزان اختلالات رفتاری کودکان، در مولفه کمبود توجه، برحسب سطح تحصیلات پدران تفاوت معناداری وجود دارد و بین میزان اضطراب و افسردگی کودکان برحسب سطح تحصیلات مادران تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان اختلالات رفتاری کودکان برحسبوضعیت اقتصادی براساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد. بین رفتارهای ضداجتماعی کودکان برحسبوضعیت اقتصادی براساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد. بین اختلالات رفتاری کودکان برحسب وضعیت سلامت جسمی پدرانبراساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد. بین پرخاشگری و بیش فعالی کودکان برحسب وضعیت سلامت جسمی پدرانبراساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد بین رفتارهای ضداجتماعی کودکان برحسب وضعیت سلامت جسمی پدرانبراساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد. بین اختلالات رفتاری کودکان برحسب وضعیت زندگی براساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد. بین پرخاشگری و بیش فعالی کودکان برحسب وضعیت زندگیبراساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد. بین کمبود توجه کودکان برحسب وضعیت زندگیبراساس گزارش والدین تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی