فایل word بررسي نقش مشاوران مدارس در هدايت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم و سوم شهرستان دهلران در سال تحصيلي 1397-98

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش مشاوران مدارس در هدايت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم و سوم شهرستان دهلران در سال تحصيلي 1397-98 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مشاوران مدارس در هدایت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول وسوم شهرستان دهلران در سال تحصیلی 1396-97، میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم و سوم مدارس متوسطه شهرستان دهلران تشکیل میدهند. طبق آماری که از مدیریت آموزش و پرورش دهلران اخذ شده، آماری دانش آموزان پایه دوم و سوم متوسطه برابر با 4536 میباشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 368 میباشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق با استفاده از آزمونهای همبستگی پیر سون وآزمون T و آنالیز واریانس ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از این است که مشاوران مدارس نقش مثبتی در هدایت تحصیلی دانش آموزان دارند. همچنین مشاوران در کشف استعدادها و کشف علایق، دانش آموزان نقش مثبتی دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که بین هدایت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رشته تحصیلی و جنسیت دانش آموزان تفاوت معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی