فایل word بررسي و تحليل محتواي کتاب هاي فارسي سوم تا ششم ابتدايي بر اساس مولفه هاي آموزش صلح يونسکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و تحليل محتواي کتاب هاي فارسي سوم تا ششم ابتدايي بر اساس مولفه هاي آموزش صلح يونسکو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی و واکاوی محتوای کتاب های درسی فارسی سوم تا ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های هفت گانه ی آموزش صلح یونسکو از قبیل: حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و هم بستگی، حفظ فرهنگ ها، خود و دیگران، انترناسیونالیسم، حفاظت از محیط زیست و معنویت می باشد. تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای ترکیبی انجام گرفته شده است. واحد محتوا نیز واحدهای ثبتی بر اساس جمله، انتخاب شده است که در مجموع 7980 جمله را شامل می شود و ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست محقق ساخته بوده است. در این پژوهش از نمونه گیری بنابه محدود بودن جامعه، صرف نظر شده است. واحدهای تحلیل بر اساس فراوانی شمارش شده و داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه ی کلی پژوهش نشان از توجه نامتقارن، به مولفه های آموزش صلح یوز سکو است. بیشترین توجه مربوطه به مولفه ی تعاون و همبستگی و کمترین میزان توجه مربوط به مولفه ی انترناسیونالیسم است.

لینک کمکی