فایل word بهبود نارساخواني و بالا بردن عزت نفس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود نارساخواني و بالا بردن عزت نفس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بالا بردن مهارت زبان شفاهی ،افزایش گنجینه لغات و حذف حرکت انگ شت زیر خطوط در بهبود نار ساخوانی و بالا بردن عزت نفس می با شد. نمونه شامل 50 دانش آموز پ سر نارساخوان پایه چهارم ابتدایی است، که در مرحله اول بصورت هدفمند انتخاب شدندو در مرحله دوم بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.گروه آزمایش طی 14جلسه تحت بازپروری و آموزش قرارگرقتند ولی روی گروه کنترل کاری انجام نگرفت .ابزار پزوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ،آزمون هوش ریون،پرسشنامه جمعیت شناسی و آزمون نارساخوانی محقق ساخته می باشد.داده ها از طریق کواریانس (ANCOVA) و tوابسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که بالا بردن مهارت زبان شفاهی ،افزایش گنجینه لغات و حذف حرکت انگشت زیر خطوط در فایل word بهبود نارساخواني و بالا بردن عزت نفس موثر است.

لینک کمکی