فایل word پيش بيني احتمال لغزش در مصرف شيشه بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني احتمال لغزش در مصرف شيشه بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word پيش بيني احتمال لغزش در مصرف شيشه بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد به شیشه در حال ترک بودند. نمونه آماری 130 نفر از این افراد بوند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1988) پژوهش پاسخ دادند. روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از مشخص شدن گروه نمونه پرسشنامه ها در اختیار دو گروه از معتادان در حال ترکی گرفته شده که در یک ماه گذشته دارای لغزش بوده و نبوده اند و سپس داده های به دست آمده با استفاده از رگرسیون لوجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ابعاد محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم، شکست، آشیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، اطلاعات و معیارهای سرسختانه قادر است احتمال لغزش را پیش بیتی کند. به طور خلاصه نتایج نشان داد که این مدل قادر است بین 14تا 25 درصد از واریانس احتمال لغزش را پیش بیتی کند.

لینک کمکی