فایل word پيش بيني اختلال تيک عصبي بر اساس کمال گرايي والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني اختلال تيک عصبي بر اساس کمال گرايي والدين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل word پيش بيني اختلال تيک عصبي بر اساس کمال گرايي والدين انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی بود که در قابل طرح های رگرسیونی و جامعه آماری شامل کلیه والدین دارای کودکان با اختلال تیک و بدون اختلال تیک در سه ماهه زمستان 1397 بود که به کلنیک های مشاوره و روانشناسی در شهر شیراز مراجعه کرده بودند. نمونه آماری 130 نفر 65) نفر دارای کودک با اختلال تیک و 65 نفر دارای کودک بدون اختلال تیک) از این افراد بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه کمال گرایی پاسخ دادند. ضمنا این افراد از نظر ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، تعاد فررزند و تحصیلات همتا شدند. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که ابعاد کمال گرایی مثبت به صورت منفی دو کمال گرایی منفی به صورت مثبت قادر است اختلال تیک عصبی را در کودکان پیش بیتی کند. به طور خلاصه نتایج نشان داد که این مدل قادر است بین 21 تا 28 درصد از واریانس اختلال تیک عصبی را پیش بیتی کند.

لینک کمکی