فایل word پيش بيني افت تحصيلي براساس ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و احساس ارزش شخصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني افت تحصيلي براساس ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و احساس ارزش شخصي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عزت نفس و افت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دخترانه شهر اصفهان انجام گرفت. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دخترانه شهر اصفهان در سال 5931 بود، که تعداد آنها حدود 3421 نفر می شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای و حجم نمونه 394 نفر بود. ابزارهای گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه های شبکه های اجتماعی مجازی )4931( و عزت نفس روزنبرگ )5691( و افت تحصیلی کاووسی )2831( بود. از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس ارزش شخصی رابطه منفی و معناداری وجود داشته و بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با افت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد )5)p> 0/همچنین متغیر احساس ارزش شخصی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی قادر به پیش بینی افت تحصیلی در دانش آموزان بود. بحث و نتیجه گیری: مدارس و خانواده ها با مدیریت مناسب بر کمیت و کیفیت استفاده از شبکه های مجازی میتواند در ارتقاء احساس ارزشمندی فرزندان و کاهش افت تحصیلی آنان موثر واقع شوند.

لینک کمکی