فایل word پيش بيني ميزان روابط فرازناشويي، رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين بر اساس وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني ميزان روابط فرازناشويي، رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين بر اساس وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، فایل word پيش بيني ميزان روابط فرازناشويي، رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين بر اساس وابستگي به شبکه هاي اجتماعي مجازي در والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمان شاه ا ست. روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء در حوزه مطالعات همبستگی بوده است. جامعه آماری این مطالعه دربرگیرنده کلیه افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که آمار آنها نامشخص بود. بر این اساس از میان افراد جامعه با استفاده از فرمول کوکران برای حجم جوامع نامحدود، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. برای جمع آوری اطلاعات این مطالعه از پرسشنامه وابستگی به شبکه های اجتماعی، پر س شنامه ر ضایت زنا شویی انریچ((1989 و پر س شنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) و پر س شنامه نگرش به روابط فرازناشویی ویتلی (2008)، استفاده گردید. جهت تحلیل دیتاهای به دست آمده از پرسشنامه ها، از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در بخش تحلیل فرضیه های مطالعه از روش های آماری ضریب همسبتگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش گویای این بود که بین رضایت زناشویی و سلامت روان زوجین با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی، رابطه وجود دارد.. همچنین نتایج نشان داد، وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی، می تواند، میزان روابط فرازنا شویی را پیش بینی می شود. نتایج دیگر ن شان داد، واب ستگی به شبکه های اجتماعی مجازی، می تواند، میزان ر ضایت زنا شویی را پیش بینی می شود. دیگر نتایج ن شان داد، واب ستگی به شبکه های اجتماعی مجازی، می تواند، میزان سلامت روان را پیش بینی می شود.

لینک کمکی