فایل word تبيين و مقايسه انواع سبک هاي رهبري مديران اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين و مقايسه انواع سبک هاي رهبري مديران اقتصادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این پژوهش با نگاهی روانشناختی به تبیین و مقایسه انواع سبکهای در میان مدیران پایه و میانی اقتصادی )بانک مرکزی( پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است که در میان 189 مدیر پایه و میانی که به روش نمونه گیری تصادفی در میان انجام شده است. حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 127 پرسشنامه به دست آمد که به منظور اطمینان بیشتر 150 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 137 پرسشنامه برگشت داده شد که 8 مورد از پرسشنامه نیز با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده جزو داده های پرت محسوب و حذف گردید. در نهایت با 129 پرسشنامه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش متغیر سبک رهبری از پرسشنامه استاندارد بومی شده استفاده شد که متغیر سبک رهبری مورد سنجش قرار گرفت. جهت سنجش متغیرهای دانش، نگرش و مهارت که در سه حوزه عمل پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سبک رهبری تحول آفرین با سطح دانش مدیران بانک مرکزی با سبک رهبری تحول گرا تفاوت معناداری وجود دارد. به عقیده مدیران بانک مرکزی دانش رهبری تحول آفرین بیشتر از رهبری حمایتی می باشد. ضمنا به عقیده مدیران بانک مرکزی نگرش و مهارت رهبری تحول آفرین بیشتر از رهبری حمایتی است

لینک کمکی