فایل word تحليل موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بسیاری از مشکلات و نارسایی ها و ناکارآمدی بودجه در ایران ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است. با توجه به مشکلات متعددی که از نظام بودجه ریزی متداول در نظام اداری نشات می گیرد و اجماعی که در خصوص ناکارآمدی آن وجود دارد، نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان راه حل برون رفت از آن مشکلات مطرح شده است .در این بودجه ریزی، اطلاعات بودجه به جای این که بر اساس مواد هزینه باشد، باید بر اساس فعالیتها شکل گیرد و نتایج حاصل از اندازه گیری عملکرد با گزارش های عملکرد ارائه شود. در تحقیق حاضر هدف فایل word تحليل موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي بود. نتایج بررسی مطالعات نشان میدهد نظام بودجه ریزی عملیاتی در عمل توفیق چندانی نداشته است. در نهایت بررسی مطالعات مشابه نشان داد سه دسته از عوامل رفتاری، ساختاری و محیطی در عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی موثر می دانند، که توان سازمان در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی نقش تعیین کنندهای در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی دارد.

لینک کمکی