فایل word تعيين سهم مولفه هاي کيفيت زندگي در مدرسه با سرزندگي تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين سهم مولفه هاي کيفيت زندگي در مدرسه با سرزندگي تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف، تعیین سهم مولفه های کیفیت زندگی، با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ نحوه اجرا میدانی میباشد. جامعه آماری پژوهش، دانشآموزان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ساوجبلاغ، در سال تحصیلی1397 -98 که 8135 نفر میباشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. نمونه آماری به کمک فرمول کوکران 95 نفر میباشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه های کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن((1981 و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده((1391، میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد بین سرزندگی تحصیلی و مولفه های کیفیت زندگی در مدرسه(رضایت عمومی، عواطف مثبت، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) 0/85 همبستگی وجود دارد و 73 درصد از متغیر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان توسط مولفه های کیفیت زندگی در مدرسه(رضایت عمومی، عواطف مثبت، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) تبیین میگردد و به ازای هر واحد تغییر انحراف معیار ، در عواطف مثبت، 0/22 ماجراجویی 0/46 و انسجام اجتماعی 1/12 انحراف معیار سرزندگی تحصیلی افزایش می یابد. به عبارت دیگر عواطف مثبت 0/14، ماجراجویی 0/28 و انسجام اجتماعی 0/76 در سرزندگی تحصیلی دانشآموزان نقش دارد.

لینک کمکی