فایل word توسعه مشاغل راهبردي، سنگ بناي موفقيت در اجراي استراتژي (مطالعه موردي : کميته امداد امام خميني (ره))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه مشاغل راهبردي، سنگ بناي موفقيت در اجراي استراتژي (مطالعه موردي : کميته امداد امام خميني (ره)) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ارتقاء آمادگی شغلی سرمایه انسانی یکی از بنیادیترین اقدامات مورد نیاز برای توسعه پایدار در هر سازمان محسوب میگردد. در عین حال با توجه به محدودیت منابع، فشار رقابت و لزوم پاسخگویی به انتظارات ذینفعان مختلف، شناسایی و تمرکز بر مشاغلی که مستقیما بر تحقق اهداف راهبردی موثرند، برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های تغییر بسیار حیاتی است. این پژوهش حاصل بکارگیری الگوی آمادگی سرمایه انسانی در کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده و بر اساس آن از بین بیش از 300 پست سازمانی، 9 مورد به عنوان مشاغل راهبردی شناسایی شده و آمادگی این مشاغل طی مراحلی استاندارد ارتقاء یافته است. بنابراین تحقیق از نظر تحلیل محتوا، از نوع مورد کاوی و از نظر هدف، تحقیق عملی یا اقدام پژوهی محسوب میشود و در آن از شیوه تحلیل محتوای کیفی برای تعیین اهداف، پرسشها، تعیین واحد تحقیق و زیرمقوله ها استفاده شده است.

لینک کمکی