فایل word خانواده بستر سلامت رواني کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خانواده بستر سلامت رواني کودکان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

خانه و خانواده از اهمیت خاصی در شکل گیری و تعیین رفتار بارز و آشکار کودک، واکنشهای عاطفی، ادراک، نگرش ها وارزشهای کودک دارد و حتی اگر بپذیریم که رفتار اکتسابی است و یادگیری حداقل در آغاز متاثر از تقویت و پاداش محیطی است باز خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چند شخصیت در سنین و مراحل مختلف تغییرپذیر است، ولی نخستین اثرات، مبنای اولیه دیدگاه کلی و انتظارات کودک را معین می کند و به بیان دیگر خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می گردد و علیرغم تمایل جوانان در اوان نوجوانی به رهایی از قیود و محدودیت های خانوادگی، نبودن روابط مطلوب و همبستگی های خانوادگی، اثرات مخربی به ویژه در سنین دوازده و سیزده سالگی روی نوجوانان بر جای می گذارد. والدینی که در زندگی دارای معیارها و ارزش های والایی هستند و به آنها عمل می کنند، غالبا فرزندانشان نیز در مواجه ه با تعارضات، دارای همان ارزش های والا خواهند بود.

لینک کمکی