فایل word رابطه بخشودگي و شادکامي با بهزيستي روان شناختي دانشجويان دانشگاه آزاد ابهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بخشودگي و شادکامي با بهزيستي روان شناختي دانشجويان دانشگاه آزاد ابهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر تعیین رابطه بین بخشودگی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر می باشدجامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاهآزاد واحد ابهرکه در سال تحصیلی96-97مشغول به تحصیل می باشند با استفاده ازفرمول کوکران از بین کلیه دانشجویان به صورت خوشه ای چند مرحله ای 100 نفر نمونه انتخاب و مشخص شد این پژوهش، از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی بوده به لحاظ روش توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است ابزارگردآوری اطلاعات سه پرسشنامه بخشودگی، شادکامی آکسفور و بهزیستی روان شناختی ریف بود برای تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد لذا نتایج نشان داد که بین بخشودگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش بخشودگی، میزان بهزیستی روان شناختی نیز اف زایش م ی یاب د همینطور بین نمرات شادکامی و میزان بهزیستی روان شناختی دانشجویان رابطه وجود داشت و مقایسه ضرایب رگرسیون نش ان داد که بخشودگی، پیش بینی کننده ی قوی تری برای بهزیستی روان شناختی بود بر این بخشودگی و شادکامی با بهزیستی روان شناختی رابطه چندگانه وجود داشته و این متغیرها می توانند بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی نمایند

لینک کمکی