فایل word رابطه تعارضات زناشويي با پرخاشگري و عزت نفس در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه تعارضات زناشويي با پرخاشگري و عزت نفس در نوجوانان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارضات زناشویی با عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان خرم دره میباشد. جامعه پژوهش عبارت از کلیه نوجوانان دبیرستانی در سال تحصیلی 1398-1397 شهر خرم دره است. حجم جامعه شامل 1970 نفر دانش آموز دبیرستانی از 11 مدرسه بود. از جامعه مذکور200 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از پرسشنامه تعارض زناشویی کنث اگمان، ویرجینیا ماکسلی و والتر آر. اسچام (1985)،پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) و پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، و جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل نشان دادند که بین تعارضات زناشویی با عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد((p<0.005 و همینطور تعارضات زناشویی با پرخاشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(. (p<0.005 و نتایج فر ضیه سوم ن شان داد که بین پرخا شگری و عزت نفس با تعار ضات زنا شویی رابطه چندگانه وجود داشته و تعارضات زناشویی می تواند پرخاشگری و عزت نفس را پیش بینی کند.

لینک کمکی